Condicions generals de contractació:

 

1. Objecte.

Aquestes condicions legals regulen l’ús i les condicions d’accés al lloc web: www.naturaldietetica.com (d’ara endavant el site), pàgina web propietat de NÚRIA COLL MARTÍN. (D’ara endavant NÚRIA COLL MARTÍN).
L’ús o accés a aquest lloc web implica que vostè (d’ara endavant “l’usuari”) reconeix haver llegit i entès les presents condicions legals d’ús, i acorda complir-les totalment.
Si com a usuari no esteu d’acord amb alguna de les presents condicions, haureu de deixar d’accedir al site.

 

2. Propietat del site.

De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol i una altra legislació aplicable, us informem que aquest site és propietat de l’entitat amb denominació social NÚRIA COLL MARTÍN i CIF 43678930K.
El domicili social de l’entitat és: c/ Sant Dalmau, 21 – 17430 – SANTA COLOMA DE FARNERS – GIRONA.
Podeu contactar amb NÚRIA COLL MARTÍN a la següent adreça de correu electrònic: mnurianatural@gmail.com Tret que s’estableixi expressament d’una altra manera, les comunicacions amb NÚRIA COLL MARTÍN es poden fer mitjançant correu ordinari a l’adreça física o mitjançant correu electrònic. L’empresa es posarà en contacte amb l’usuari via correu electrònic, a l’adreça facilitada.

 

3. Funcionament del site.

NÚRIA COLL MARTÍN es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, de forma unilateral i sense necessitat de notificació prèvia als seus usuaris, els continguts, l’estructura, el funcionament o les condicions d’accés a aquest site.
Així mateix, els usuaris del site són conscients, i accepten que part de la informació continguda al site podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. NÚRIA COLL MARTÍN no està obligat a actualitzar el contingut d’aquest lloc web i no serà responsable de la no-actualització de la informació. És de responsabilitat exclusiva de l’usuari avaluar l’exactitud i/o utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d’aquest site.
Així mateix, NÚRIA COLL MARTÍN es reserva el dret de suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l’accés a aquest site per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o reparació.

Està prohibit que l’usuari utilitzi aquest lloc web per a l’enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol altre material que pugui donar lloc a responsabilitats civils o penals de acord amb la legislació aplicable, fets dels quals en tot cas serà responsable lusuari.
NÚRIA COLL MARTÍN tampoc garanteix que aquest website o els servidors que l’allotgen estiguin lliures de virus i altres tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest site, dels seus serveis o dels seus continguts ; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers mitjançant aquest site.
Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc web les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d’acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran fer servir el site menors d’edat que hagin obtingut prèviament l’autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l’ús que faci del site el menor al seu càrrec.

 

4. Comportament dels usuaris. Prohibicions.

L´ús dels continguts i serveis oferts per NÚRIA COLL MARTÍN serà sota responsabilitat i risc exclusiu de l´usuari. L’empresa no assumeix cap compromís o deure de verificar ni vigilar els continguts i les informacions introduïts pels usuaris. Els usuaris es comprometen a utilitzar el website i tot el seu contingut i serveis de manera diligent, sempre sota subjecció a la llei, als bons costums, ia les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte pels altres usuaris. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts al site, no utilitzant-los per realitzar activitats il·lícites o constutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre la propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma d’ordenament jurídic aplicable, sent l’únic responsable davant de NÚRIA COLL MARTÍN i tercros per incompliment del que aquí queda establert.
L’usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre, o posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació contraris a la llei, la moral, a l’ordre públic ia les presents condicions generals d’ús. En qualsevol cas, l’usuari haurà d’aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant tercers o actuant en nom seu. Pel que fa a la infracció de qualsevol irregularitat, us recordem que l’adreça IP del vostre ordinador queda registrada pel mer accés al nostre website.

 

5. Zones protegides del website.

Generalment per a l’accés als serveis de NÚRIA COLL MARTÍN no serà necessària la subscripció o el registre de l’usuari.
La utilització de determinats serveis pot estar condicionada a la prèvia obtenció d’un compte personal mitjançant el registre de l’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada al web.
Aquest lloc web pot contenir zones d’accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L´usuari no intentarà accedir a aquestes zones d´accés restringit si no està degudament autoritzat per NÚRIA COLL MARTÍN, ni intentarà esquivar o manipular els mecanismes de protecció establerts per NÚRIA COLL MARTÍN.
L’usuari que hagi estat autoritzat per NÚRIA COLL MARTÍN per accedir a alguna d’aquestes zones protegides serà el responsable exclusiu de mantenir en estricte secret i no divulgar a tercers, els identificadors, les contrasenyes, i altres mètodes de seguretat que NÚRIA COLL MARTÍN posi a la seva disposició per accedir a les zones protegides. L’usuari serà, per tant, l’únic responsable dels danys que es puguin derivar de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats. Es comunica a lusuari que lintent daccés no autoritzat a les zones daccés restringit daquest lloc pot estar subjecte a responsabilitats civils i/o penals.

 

6. Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts del site, incloent a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones i els noms amb què s’identifiquen els serveis ( d’ara endavant “els materials”) són propietat de NÚRIA COLL MARTÍN i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.
L’accés de l’usuari a aquest site no implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial d’aquests drets de propietat, per això, l’accés a aquests continguts o elements no atorga, en cap concepte a l’usuari, la possibilitat de copiar-lo , venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.
És per aquest motiu que l’usuari d’aquest site, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de NÚRIA COLL MARTÍN, no té permès copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté el site.
L’usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els seus elements, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d’acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements a què accedeixi a través dels serveis de NÚRIA COLL MARTÍN per al seu propi ús, i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements o informació obtinguda a través dels mateixos.

 

7. Informació transmesa pels usuaris.

Aquest site pot contenir ´orums públics, illes de consersació (xats) i ortros mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar arxius en format electrònic. Les informacions, les comunicacions i els fitxers que s’enviïn mitjançant aquests fòrums o sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris, no tindran consideració de material confidencial.
Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d’informació a aquest site, estaran atorgant autorització a NÚRIA COLL MARTÍN per utilitzar aquesta informació, incloent-hi, sense cap limitació, la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació.
NÚRIA COLL MARTÍN no assumeix cap responsabilitat pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels usuaris mitjançant aquests canals.

 

8. Exclusió de garanties i responsabilitats.

Tota la informació continguda en aquest site, se subministra “tal qual”, sense que NÚRIA COLL MARTÍN atorgue garanties de cap classe, tant expresses com implícites, relatives a la presició, fiabilitat i integritat d’aquest site. NÚRIA COLL MARTÍN no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent-hi a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, comerciabilitat o ideneïtat per a una finalitat determinada.
NÚRIA COLL MARTÍN no garanteix tampoc que aquest website o als servidors on s’allotja, estigui lliure de virus i altres tipus de programari potencialment perligrós.
NÚRIA COLL MARTÍN no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest site, dels seus serveis o continguts, ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través del site. Si bé NÚRIA COLL MARTÍN realitza tot l’esforç raonable per garantir la disponibilitat, l’accés, la continuïtat, la infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, NÚRIA COLL MARTÍN no en garanteixen, que es poden trobar interferides per nombrosos factors aliens a aquesta. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts a l’ordenament jurídic vigent), pels danys i prejudicis de tota naturalesa, causats a l’usuari com a conseqüència de l’esmentada indisponibilitat, fallades d’accés o manca de continuïtat.

 

9. Limitació de responsabilitat.

NÚRIA COLL MARTÍN no es responsabilitza de cap manera de qualsevol dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i/o clients que es derivin de l’ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d’ús d’aquest website.
Aquest site pot contenir enllaços hipertextuals (“Links”) i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per NÚRIA COLL MARTÍN, en aquests casos NÚRIA COLL MARTÍN no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.
L’usuari accepta exonerar expressament NÚRIA COLL MARTÍN de qualsevol responsabilitat d’actes o omissions dels usuaris basats en els continguts allotjats en aquest site.
L’usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregueu o obtingueu de qualsevol altra forma a través d’aquest site es realitza pel vostre compte i risc, i que ell com a usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als sistemes informàtics.
NÚRIA COLL MARTÍN posa tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc web és correcta. Així mateix, els usuaris del site accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest site podria ser incorrecta, estar incompleta, antiquada o contenir errors.

 

10. Dret dexclusió i nul·litat parcial.

NÚRIA COLL MARTÍN es reserva el dret de cancel·lar, eliminar o desautoritzar la utilització de tots o algun servei del website a qualsevol usuari sense necessitat d’avís previ, si, al seu criteri, i en qualsevol circumstància, l’usuari estigués fent un ús incorrecte del aquest.
Si un tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions és il·lícita o nul·la, aquesta disposició serà exclosa si es requereix legalment. L’usuari accepta expressament que la resta de disposicions no excloses no es veuran modificades i que continuaran en plena vigència.

 

11. Llei aplicable i jurisdicció.

Aquest lloc està ubicat i opera des d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest site es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos que l’usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el domicili fora d’Espanya, NÚRIA COLL MARTÍN i l’usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de SANTA COLOMA DE FARNERS, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.
Si l’usuari decidís utilitzar o consultar aquest lloc web des de fora d’Espanya, ha de tenir present que ho fa per iniciativa pròpia i que és responsable del compliment de les lleis locals pertinents.

 

12. Durada i revisió.

Tot i que la relació jurídica entre NÚRIA COLL MARTÍN i lusuari, derivada de laccés i la utilització del site, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que lempresa modifiqui les presents condicions legals. En el moment en què l’empresa anunciï la modificació de les condicions generals, i l’usuari accedeixi i utilitzi els serveis i els continguts del site, es considera iniciada una nova relació jurídica entre les parts de caràcter igualment indefinits. Sense prejudici d’això, l’empresa NÚRIA COLL MARTÍN està facultada per suspendre, interrompre o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís ni justa causa, la prestació dels serveis que ofereix.
NÚRIA COLL MARTÍN es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense avís previ, aquestes condicions d’ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor en el moment en què quedin publicades al site. Si l’usuari fa un ús habitual de revisar les condicions amb regularitat, s’abstindrà d’accedir al lloc si no es consideren acceptables qualsevol de les condicions revisades.

 

13. Terminis de lliurament dels serveis.

Els terminis de lliurament varien segons el tipus d’enviament:

Entre 3 i 5 dies laborals per a enviaments normals. En el cas de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla, de 7 a 10 dies laborals. I entre 1 i 2 dies laborals l’enviament urgent.

 

14. Devolucions.

Podeu realitzar la devolució d’un producte de la següent manera: Sol·licitada la devolució a través de la nostra web o transportista recollirà l’article a l’adreça que ens indiqueu, sempre localitzada al mateix país des d’on es va efectuar la compra. L’empresa de transport es posarà en contacte amb vosaltres. Les despeses d’enviament de la devolució les ha d’abonar el client. Els productes han d’estar en perfecte estat, en el seu embalatge original i amb el comprovant de compra corresponent. Recordeu que la factura la podeu imprimir a l’apartat “El meu compte” de la nostra botiga online.

Logo natural dietetica

CONTACTE

Carrer Sant Dalmau, 21, 17430 Santa Coloma de Farners, Girona

horari

Dilluns – Dissabte:
9:00 – 13:30 | 17:00 – 20:00

Diumenge:
Tancat

NATURAL

Copyright ©Natural Dietètica.
Tots els drets reservats.

Copyright ©Natural Dietètica. Tots els drets reservats.